اطلاع رسانی فرهنگی

آدرس پست الکترونیکی جهت تماس با نماینده دانشجویان در شورای فرهنگی دانشکده :

std.farhangi.ensani@iau-tnb.ac.ir