اطلاعیه های مهم پژوهشی

باسمه تعالی

                                                                                               

        دانشجو تا پایان ترم پنجم تحصیلی براساس گواهی صادره از اداره آموزش دانشکده مشروط به اینکه به طول انجامیدن یا دفاع به موقع مربوط به دانشجو باشد نه واحد دانشگاهی ، دانشجویان کارشناسی اراشد ودکترای حرفه ای که بعد از تمدید دوم به مدت 5/1 ماه از پایان نامه خود دفاع نمایند 35/0 از نمره پایان نامه کسر میشود و در صورت دفاع به موقع 1 نمره در نمره پایان نامه دانشجو منظور می شود .

 

زمان دفاع

 

دفاع تا پایان ترم پنجم

دفاع در ترم ششم

بعداز تمدید دوم به ازای

5/1 ماهه اول

 

دفاع در ترم ششم

بعداز تمدید دوم به ازای

5/1 ماهه دوم

 

دفاع در ترم ششم

بعداز تمدید دوم به ازای

5/1 ماهه سوم

 

خارج از  مهلت مقرر

دریافت  1  نمره

کسر 35/0

کسر35/0

کسر 35/0

دریافت نکردن1 نمره