برد امور کلاس ها

 کلیه کلاسهای آقای دکتر اصغریان روز پنج شنبه مورخ 9/2/95برگزار نمی شود  کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می شود

کلیه کلاسها خان دکتر آزاد فدا  روز پنج شنیه مورخ 9/2/95 برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلیه کلاسهای آقای دکتر قنبری روز پنج شنبه مورخ 9/2/95 برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی روز جمعه مورخ 17/2/95 برگزار میشود ( مطابق با ساعت برگزاری کلاس در روز پنج شنبه )