نفرات برتر

 
ردیف نام نام خانوادگی رتبه سال ورود عنوان گروه آموزشی مقطع نیمسال
 201   شهربانو   اورنگیان   اول   91   زبان وادبیات فارسی   کارشناسی ارشد  دوم 92-91
 202   شهره   بهروزه   دوم   91   زبان وادبیات فارسی   کارشناسی ارشد  دوم 92-91
 203   منصوره   جنگروی   سوم   91   زبان وادبیات فارسی   کارشناسی ارشد  دوم 92-91
 204   زینب   قرنی   اول   90   زبان وادبیات فارسی   کارشناسی ارشد  دوم 92-91
 205   مهناز   فکور   دوم   90   زبان وادبیات فارسی   کارشناسی ارشد  دوم 92-91
 206   سیده زینب   جوکار ی   سوم   90   زبان وادبیات فارسی   کارشناسی ارشد  دوم 92-91
207 مریم خاک زاد اول 91 کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد دوم 92-91