آزمایشگاهها

دانشکده علوم انسانی و مدیریت داری سه کارگاه کامپیوتری واقع در طبقه چهارم دانشکده و اتاق سمعی بصری واقع در طبقه سوم دانشکده می باشد