رئیس و معاونین دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر زهرا سادات مشیر استخاره 

تخصص: دکتری جامعه شناسی فرهنگی

شماره تماس: 77317991

پست الکترونیکی:zahramoshir@yahoo.com


معاون دانشکده

‌‌‌ دکتر ثریا رازقی

تخصص: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: s_razeghi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: http://faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa
رزومه


دکترعلی اصغر دورودیان

معاون پژوهشی دانشکده

تخصص: مدیریت وبرنامه ریزی در ورزش 

 پست الکترونیک : A.Doroudian@iau-tnb.ac.ir   

شماره تماس: داخلی 3805