رؤسا و مدیران

رئیس دانشکده

 

 

 

 

 

 

دکتر بهرام پروین گنابادی

تخصص: دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: ۰۲۱۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی: b_parvin@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: http://faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

معاون دانشکده

‌‌‌ دکتر ثریا رازقی

تخصص: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: s_razeghi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: http://faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa

رزومه