رؤسا و مدیران

رئیس دانشکده

 

 

 

 

 

 

دکتر بهرام پروین گنابادی

تخصص: دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: ۰۲۱۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی: b_parvin@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: /naser-parvin.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty

معاون دانشکده

‌‌‌ دکتر ثریا رازقی

تخصص: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: s_razeghi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: razeghi.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty

رزومه