رؤسا و مدیران

رئیس دانشکده

دکتر زهرا سادات مشیر استخاره 

تخصص: دکتری علوم اجتماعی 

شماره تماس: 77317991

پست الکترونیکی:zahramoshir@yahoo.com

 

معاون دانشکده

‌‌‌ دکتر ثریا رازقی

تخصص: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی: s_razeghi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: http://faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa

رزومه