روسای ادارات دانشکده

 

 

 

 

رئیس اداره امور دانشجوئی و فرهنگی : 

آقای دکتر رضا پنام

شماره تماس : داخلی 3700

--------------------

 

 

 

 

رئیس اداره امور پژوهشی :

سرکارخانم مژگان منصوری

شماره تماس : داخلی 3600

---------------------------------

رئیس اداره آموزشی وتحصیلات تکمیلی :

سرکارخانم عصمت شیشه چی 

شماره تماس : داخلی 3500

-------------------------------------

 

 

 

 

رئیس اداره امورپشتیبانی :

آقای حمید باقرحسینی سرولاتی 

شماره تماس : داخلی 3100