مدیران گروه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرگروه علم اطلاعات ودانش شناسی :

خانم دکتر زهرا آباذری

شماره تماس : داخلی 3311

پست الکترونیک : abazari1391@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرگروه تربیت بدنی :

خانم دکتر لیدا مرادی

شماره تماس : داخلی 3308

پست الکترونیک : L_moradi@iau-tnb.ac.ir

مدیرگروه روان شناسی و علوم تربیتی

دکتر سید علی حسینی المدنی

شماره داخلی: 3309

پست الکترونیک: alihosseinialmadani@yahoo.com

 

مدیر گروه علوم اجتماعی

دکتر عبدالرضا ادهمی

شماره داخلی : 3303

پست الکترونیک:   a_adhami@iau-tnb.ac.ir

سرپرست گروه حقوق (مقطع کارشناسی)

دکتر اسماعیل شاهسوندی

شماره داخلی: 3310

پست الکترونیک: es.shahsavandi@ymail.com

مدیرگروه حقوق بین الملل آقای دکتر فتح اله رحیمی

مدیرگروه مشاوره آقای دکتر سیدعلی حسینی المدنی

مدیرگروه زبان وادبیات فارسی آقای دکتربهرام پروین گنابادی

مدیرگروه حقوق خصوصی آقای دکتر علیرضامسعودی

مدیرگروه علوم ارتباطات اجتماعی آقای دکتر علی رحمان زاده

مدیرگروه حقوق جزا وجرم شناسی آقای دکتر محمد رضاالهی منش

مدیر گروه حقوق عمومی آقای دکتر فتح اله رحیمی