اخبار

اولین جلسه دفاع دکتری روان شناسی به تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار گردید

اولین جلسه دفاع دکتری روان شناسی به تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار گردید

اولین جلسه دفاع دکتری روان شناسی به تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار گردید

ادامه مطلب