اخبار دانشکده ها

برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸ دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی و کاردانی

برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸ دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی و کاردانی

برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸ دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی و کاردانی

ادامه مطلب
برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸- دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی ارشد

برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸- دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی ارشد

برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸- دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی ارشد

ادامه مطلب
برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸ دانشکده علوم انسانی مقطع دکتری

برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸ دانشکده علوم انسانی مقطع دکتری

برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال ۹۸ دانشکده علوم انسانی مقطع دکتری

ادامه مطلب
برنامه زمانبندی حذف و اضافه (اینترنتی ) نیمسالاول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشکده علوم انسانی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه (اینترنتی ) نیمسالاول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشکده علوم انسانی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه (اینترنتی ) نیمسالاول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشکده علوم انسانی -

ادامه مطلب