ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم ۹۶-۹۷ دانشکده علوم انسانی

۰۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۵ کد : ۵۸۹۶ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۱۱۸۱

 

ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم 97-96 دانشکده علوم انسانی

 

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان

 جامع کتبی

تاریخ امتحان جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

1

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی  

دوشنبه   4/4/97 ساعت 30/10-9

دوشنبه   4/4/97 ساعت 12-30/10

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/10-9

سه شنبه 5/4/97 ساعت 12-30/10

 

سه شنبه

12/4/97

9 صبح

- سیستم های اطلاعاتی مدیران سازمان های ور زشی  

- مدیریت پیشرفته در ورزش

- ترویج و روابط عمومی در ورزش  

- حمایت در ورزش  

 

 

 

2

 

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه   4/4/97 ساعت 30/10-9

دوشنبه   4/4/97 ساعت 12-30/10

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/10-9

سه شنبه 5/4/97 ساعت 12-30/10

 

 

چهارشنبه

13/4/97

9 صبح

- سیستم­های اطلاعاتی مدیران سازمان های ورزشی  

- مدیریت پیشرفته در ورزش  

- مدیریت پروژه در ورزش

- برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته  

 

 

 

 

 

 

                   ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم97-96 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

 

3

علم اطلاعات و
 دانش شناسی- گرایش بازیابی اطلاعات و دانش

شنبه 2/4/97 ساعت 14- 8

شنبه 2/4/97 ساعت 14- 8

شنبه 2/4/97 ساعت 14- 8

شنبه 2/4/97 ساعت 14- 8

 

یکشنبه 3/4/97

ساعت 13- 9

 

- سیبرنتیک و ارتباطات 

- طبقه بندی و توسعه علوم

- معماری اطلاعات

- نظریه های اطلاعات و دانش

 

 

 

 

4

 

 

روان شناسی تربیتی

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/10-30/8

یکشنبه 3/4/97 ساعت 13-11

دوشنبه 4/4/97 ساعت 30/10-30/8

دوشنبه 4/4/97 ساعت 13-11

دوشنبه 4/4/97 ساعت 30/15-30/13

 

 

 

دوشنبه

11/4/97

13-9

-طرح های آزمایشی  

-روان شناسی تربیتی  

- روان شناسی یادگیری  

- روان شناسی رشد

- روان شناسی شخصیت   

 

 

 

 

 

 

        

                 ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم97-96 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

 

5

روان شناسی عمومی 

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/10-30/8

یکشنبه 3/4/97 ساعت 13-11

دوشنبه 4/4/97 ساعت 30/10-30/8

دوشنبه 4/4/97 ساعت 13-11

دوشنبه 4/4/97 ساعت 30/15-30/13

 

 

 

چهارشنبه

13/4/97

13-9

-آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته

- روان شناسی اجتماعی

- یادگیری

- روان شناسی شخصیت

- آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران

 

 

 

 

6

 

 

مشاوره 

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/10-30/8

یکشنبه 3/4/97 ساعت 13-11

دوشنبه 4/4/97 ساعت 30/10-30/8

دوشنبه 4/4/97 ساعت 13-11

 

 

 

سه شنبه

12/4/97

13-9

-طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات

- بررسی مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره تحصیلی و شغلی

- تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

- بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

 

 

 

 

 

                 ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم97-96 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

 

7

ارتباطات

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/10-30/8

یکشنبه 3/4/97 ساعت 13-11

یکشنبه 3/4/97 ساعت 15-30/13

یکشنبه 3/4/97 ساعت 18-16

 

 

 

سه شنبه

12/4/97

17-14

-ارتباطات و روابط بین الملل 

- مطالعات اقتصادی 

- نظریه جدید ارتباطات توسعه

- روش تحقیق پیشرفته 

 

 

 

 

8

 

 

حقوق خصوصی

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/9-30/8

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/10- 30/9

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/11- 30/10

یکشنبه 3/4/97 ساعت 30/12- 30/11

 

 

یکشنبه

3/4/97

16-30/13

-حقوق مدنی  

- متون حقوقی

- فقه

- حقوق تجارت  

9

حقوق جزا و جرم شناسی

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/9-30/8

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/10- 30/9

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/11- 30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/12- 30/11

چهارشنبه

6/4/97

18-14

-حقوق جزای عمومی

- جزای اختصاصی

- متون حقوقی

- سیاست جنایی

 

 

 

 

                      ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم97-96 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

 

10

حقوق بین الملل

دوشنبه 11/4/97 ساعت 30/9-30/8

دوشنبه 11/4/97 ساعت 30/10- 30/9

دوشنبه 11/4/97 ساعت 30/11- 30/10

دوشنبه 11/4/97 ساعت 30/12- 30/11

 

 

 

 

دوشنبه

11/4/97

18-14

-تحقیق در متون و اسناد بین المللی  

- تحلیل محتوی آرا و احکام قضایی و داوری بین المللی  

- تحلیل عملکرد بین الملل دولتها و وقایع بین المللی روز 

- متون پیشرفته حقوقی  

 

 

 

 

11

 

 

حقوق عمومی

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/9-30/8

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/10- 30/9

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/11- 30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/12- 30/11

 

 

 

 

چهارشنبه

6/4/97

18-14

- نظارت براعمال حکومت  

- متون حقوقی

- بررسی تحلیل مکاتب فلسفی کلامی در حقوق عمومی  

- حقوق بشر 

12

جامعه شناسی -مسائل اجتماعی ایران

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15- 30/10

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15- 30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15-30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15-30/10

 

سه شنبه

12/4/97

30/17-30/8

-حوزه روش شناسی 

- حوزه نظریه های جامعه شناسی 

- جامعه شناسی زنان  

- جنبش های اجتماعی  

 

 

 

              ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم97-96 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

 

13

جامعه شناسی فرهنگی 

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15-30/10

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15-30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15- 30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15- 30/10

 

 

 

 

جهارشنبه

13/4/97

30/17-30/8

-حوزه روش شناسی   

- حوزه نظریه های جامعه شناسی   

- جامعه شناسی و مردم شناسی فرهنگ عمومی و اقوام  

- جامعه شناسی دین   

 

 

 

 

14

 

 

جامعه شناسی سیاسی 

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15-30/10

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15-30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15- 30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15- 30/10

 

 

 

سه شنبه

12/4/97

30/17-30/8

- حوزه روش شناسی   

- حوزه نظریه های جامعه شناسی 

- نظریه های جامعه شناسی سیاسی   

- جامعه شناسی ارتباطات

15

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15- 30/10

سه شنبه 5/4/97 ساعت 30/15- 30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15-30/10

چهارشنبه 6/4/97 ساعت 30/15-30/10

 

چهارشنبه

13/4/97

30/17-30/8

- حوزه روش شناسی   

- حوزه نظریه های جامعه شناسی 

- جامعه شناسی اقتصادی  

- جامعه شناسی شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال دوم 97-96 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان

جامع کتبی

تاریخ امتحان جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

1

زبان و ادبیات فارسی

09/4/97

13:00-09:00

10/04/97

13:00-09:00

متون نظم

متون نثر

کلیات مسائل ادبی

2

فلسفه

09/04/97       10-08:30

09/04/97      12:00-10:30

09/04/97      15:00-13:30

10/04/97

14:00-09:00

فلسفه کانت

فلسفه هگل

پدیدارشناسی و فلسفه های اگزیستانس

3

فلسفه هنر

09/04/97       10-08:30

09/04/97      12:00-10:30

09/04/97      15:00-13:30

10/04/97

14:00-09:00

هنر و زیبایی نزد فیلسوفان پست مدرن با تاکید بر آرای نیچه- لیوتار، دریدا و بودریار

زیبایی و هنر در فلسفه کانت و هگل

هنر و زیبایی نزد فیلسوفان پدیدارشناس

4

روابط بین الملل

07/04/97       13:00-08:30

09/04/97

13:00-08:30

همگرایی و واگرایی

اصول حقوقی ناظر

مدیریت بحران

5

برنامه ریزی درسی

13/04/97       10-08:30

13/04/97      12:00-10:30

13/04/97      14:30-13:00

13/04/97      16:30-15:00

14/04/97

12:00 تا 08:30

روشهای تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی

نظریه های برنامه درسی

برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

روشهای تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :