ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال اول 96-95 دانشکده علوم انسانی

۲۳ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۲۶ کد خبر : ۴۳۵۱ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۴۲۲

 

ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال اول 96-95 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان

 جامع کتبی

تاریخ امتحان جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

1

 

جامعه شناسی
( اقتصادی وتوسعه )

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12-10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12-10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12-10

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15-13

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15-13

 

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 10-8

چهارشنبه 1/10/95 ساعت30/12-30/10

 

سه شنبه

7/10/95

16-8

الف: حوزه روش شناسی شامل دروس:

-روش های تحقیق پیشرفته

- کاربرد روش های کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی

-روش های تحلیل آماری و نرم افزارهای متناسب با آن

ب: حوزه نظریه های جامعه شناسی شامل دروس:

-نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی

-تلفیق نظریه های جامعه شناسی 

ج: حوزه دروس تخصصی شامل دروس:

-جامعه شناسی شهری

-جامعه شناسی اقتصاد

 

 

 

2

 

 

جامعه شناسی

( فرهنگی  )

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

 

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15- 13

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15- 13

چهار شنبه 1/10/95 ساعت 10- 8

چهار شنبه 1/10/95 ساعت 30/12-30/10

 

 

 

چهارشنبه

8/10/95

16-8

الف: حوزه روش شناسی شامل دروس:

- روش های تحقیق پیشرفته

- کاربرد روش های کمی وکیفی درتحقیقات اجتماعی

- روش­های تحلیل آماری و نرم افزارهایی متناسب با آن

ب: حوزه نظریه های جامعه شناسی شامل دروس:

- نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی

-تلفیق نظریه های جامعه شناسی

ج: حوزه دروس تخصصی شامل دروس:

- جامعه شناسی و مردم شناسی فرهنگ عمومی و اقوام

- جامعه شناسی دین 

 

 

ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال اول 96-95 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

 

3

 

 

جامعه شناسی

( مسایل اجتماعی ایران  )

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15- 13

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15- 13

 

 

چهار شنبه 1/10/95 ساعت 10- 8

چهار شنبه 1/10/95 ساعت 30/12-30/10

 

سه شنبه

7/10/95

16-8

الف: حوزه روش شناسی شامل دروس:

1-روش های تحقیق پیشرفته

2-کاربرد روش های کمی وکیفی

3-روش های تحلیل آماری و نرم افزارهای متناسب با آن

ب: حوزه نظریه های جامعه شناسی شامل دروس:

1-نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی 

2-تلفیق نظریه های جامعه شناسی  

ج: حوزه دروس تخصصی شامل دروس:

1-جنبشهای اجتماعی    

2-جامعه شناسی زنان     

 

 

4

 

 

جامعه شناسی

( سیاسی )

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

سه شنبه 30/9/95 ساعت 12- 10

 

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15- 13

سه شنبه 30/9/95 ساعت 15- 13

 

چهار شنبه 1/10/95 ساعت 10- 8

چهار شنبه 1/10/95 ساعت 30/12-30/10

 

 

چهارشنبه

8/10/95

16-8

الف: حوزه روش شناسی شامل دروس:

1-روش های تحقیق پیشرفته

2-کاربرد روش های کمی وکیفی

3-روش های تحلیل آماری و نرم افزاری متناسب با آن

  ب: حوزه نظریه های جامعه شناسی شامل دروس:

1-نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی 

2-تلفیق نظریه های جامعه شناسی   

ج: حوزه دروس تخصصی شامل دروس:

1-نظریه های جامعه شناسی سیاسی

2-جامعه شناسی ارتباطات 

 

 

 

 

ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال اول 96-95 دانشکده علوم انسانی

 

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

 

5

روابط بین الملل

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 10- 8

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 12- 10

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 16- 14

چهارشنبه

8/10/95

17-14

- نقد و ارزیابی نظریه های روابط بین الملل 

- بحران های بین المللی

- اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل 

 

6

 

علوم ارتباطات

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 15/9-8

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 30/10-30/9

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 12-45/10

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 15/15-14

چهارشنبه 1/10/95 ساعت 17-30/15

شنبه

11/10/95

18-14

-مطالعات انتقادی در ارتباطات

-زبان انگلیسی تخصصی پیشرفته

-روش های پیشرفته تحقیق در ارتباطات

- ارتباطات جمعی و روابط بین المللی

- نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

 

7

علم اطلاعات و
 دانش شناسی

شنبه 4/10/95 ساعت 30/12-30/11

شنبه 4/10/95 ساعت 30/11-30/10

شنبه 4/10/95 ساعت 30/10-30/9

شنبه 4/10/95 ساعت 30/9-30/8

یکشنبه

5/10/95

12-30/8

-طبقه بندی و توسعه علوم

- سیبرنتیک و ارتباطات 

- نظریه های اطلاعات و دانش

- معماری اطلاعات

 

 

 

 

 

ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال اول  96-95 دانشکده علوم انسانی

 

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

8

 

زبان و ادبیات فارسی

شنبه 4/10/95 ساعت 12-9

شنبه 4/10/95 ساعت 12-9

شنبه 4/10/95 ساعت 12-9

 

یکشنبه

5/10/95

12-9

-تحقیق در متون نثر

- کتاب شامل بلاغت، دستورزبان،سبک شناسی، مسائل عرفانی وکلامی
فلسفه و... 

- تحقیق در متون نظم 

 

9

حقوق بین الملل

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه

5/10/95

17-14

-حقوق بشر

-تحقیق در متون و اسناد بین المللی

-نقد و بررسی مکاتبات فلسفی در حقوق بین الملل

- متون حقوقی

10

حقوق خصوصی

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه 5/10/95 ساعت 12- 30/8

یکشنبه

5/10/95

17-14

- حقوق مدنی پیشرفته

- مسئولیت مدنی تطبیقی

- حقوق تجارت بین الملل

- متون حقوقی

11

 

حقوق  عمومی

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه 15/10/95

17-14

- بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

- حقوق بشر 

- متون حقوقی 

- نظارت بر اعمال حکومت

 

 

 

 

 

ساعت و تاریخ امتحان جامع دوره دکتری نیمسال اول 96-95 دانشکده علوم انسانی

 

ردیف

نام رشته

تاریخ امتحان
 جامع کتبی

تاریخ امتحان
جامع شفاهی

نام دروس امتحانی

 

12

 

فلسفه

سه شنبه 7/10/95 ساعت 10-8

سه شنبه 7/10/95 ساعت 12-10

سه شنبه 7/10/95 ساعت 18-16

سه شنبه 7/10/95 ساعت 16-14

سه شنبه

14/10/95

30/19-30/14

- کانت و هگل 

- دکارت و عقل گرایان 

-افلاطون و ارسطو

-پدیدار شناسی و اگزیستانس

13

فلسفه

هنر

سه شنبه 7/10/95 ساعت 12-10

سه شنبه 7/10/95 ساعت 18-16

سه شنبه 7/10/95 ساعت 16-14

سه شنبه 7/10/95 ساعت 10-8

سه شنبه

14/10/95

30/19-30/14

 -زیبا شناسی و نیچه

- کانت

- اگزیستانس ( هیدگر ) 

- هگل 

 

14

تربیت بدنی و علوم ورزشی

( مدیریت ورزشی )

چهارشنبه 8/10/95 ساعت 30/12-10

شنبه 11/10/95 ساعت 30/12-10

چهارشنبه 8/10/95 ساعت 30/12-10

شنبه 11/10/95 ساعت 30/12-10

 

دوشنبه

13/10/95

30/12-10

-نقد و تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت

- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

- نظارت و کنترل در تربیت بدنی و ورزش

- برنامه ریزی راهبردی در ورزش

-کلیه دروس آزمون شفاهی

15

حقوق کیفری و

جرم شناسی

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه 15/10/95 ساعت 12- 30/8

چهارشنبه

15/10/95

17-14

- متون حقوقی

- حقوق جزای عمومی

- حقوق جزای اختصاصی

- سیاست جنایی

 

 

 


نظر شما :