اخبار

اعلام تاریخ امتحانات معوقه که در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ لغو شده بود در همان ساعات قبلی اعلام شده برگزار می گردد..

اعلام تاریخ امتحانات معوقه که در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ لغو شده بود در همان ساعات قبلی اعلام شده برگزار می گردد..

اعلام تاریخ امتحانات معوقه که در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ لغو شده بود در همان ساعات قبلی اعلام شده برگزار می گردد..

ادامه مطلب