فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 81 تا 100 مورد از کل 102 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیحقوقدکتری حقوق خصوصیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقروابط بین الملل(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیکارشناسی ارشد تطبیقی (عربی-فارسی)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیعلوم کتابداری و اطلاع رسانی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین الملل(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیفلسفهپژوهش هنر(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی و پژوهشگری (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - جمعیت شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی بالینی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت اطلاعات (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین المللدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیفلسفهفلسفه غرب (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقکارشناسی حقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیفلسفهفلسفه هنر(دکتری)دکترای تخصصی