فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 21 تا 40 مورد از کل 102 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیفلسفه تعلیم و تربیتکارشناسی ارشد برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق عمومی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی کارشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش سیاسی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیکتابداری واطلاع رسانیکتابداری و اطلاع رسانی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقکارشناسی حقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیفلسفهفلسفه هنر(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی کارشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت کتابخانه های دانشگاهی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم ارتباطات(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل (کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی بالینی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق کیفری و جرم شناسی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیدکتری زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش فرهنگی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیروان سنجیسنجش و انداره گیری (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد