علوم اجتماعی

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده علوم انسانی

مدیر گروه : کارشناسی

رشته های دانشکده / گروه علوم اجتماعی

نمایش 1 تا 12 مورد از کل 12 مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
جامعه شناسی (کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی و پژوهشگری (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی کارشناسیکارشناسی پیوسته
جامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه(دکتری)دکترای تخصصی
جامعه شناسی گرایش سیاسی (دکتری)دکترای تخصصی
جامعه شناسی گرایش فرهنگی (دکتری)دکترای تخصصی
جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران(دکتری)دکترای تخصصی
علوم اجتماعی- جامعه شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی - مردم شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی - جمعیت شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
علوم ارتباطات(دکتری)دکترای تخصصی
علوم ارتباطات اجتماعی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد