فلسفه

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده علوم انسانی

مدیر گروه : محمد علی شیخ

مدیر گروه : دکتری

رشته های دانشکده / گروه فلسفه

نمایش 1 تا 4 مورد از کل 4 مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فلسفه غرب (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
فلسفه کارشناسیکارشناسی پیوسته
پژوهش هنر(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
فلسفه هنر(دکتری)دکترای تخصصی